80. ‘Abasa

1.

On se namr{tio i okrenuo

2.

zato {to je slijepac njemu pri{ao,

3.

A {ta ti zna{ – mo`da on `eli da se o~isti,

4.

ili pou~i pa da mu pouka bude od koristi.

5.

Onoga koji je bogat,

6.

ti njega savjetuje{,

7.

a ti nisi kriv ako on ne}e da vjeruje;

8.

a onoga koji ti `ure}i prilazi

9.

i strah osje}a,

10.

ti se na njega ne osvr}e{,

11.

Ne ~ini tako!Oni su pouka–

12.

pa ko ho}e, pou~i}e se–

13.

na listovima su cijenjenim

14.

uzvi{enim, ~istim,

15.

u rukama pisara

16.

~asnih, ~estitih,

17.

Proklet neka je ~ovjek!

18.

Od ~ega ga On stvara?

19.

Od kapi sjemena ga stvori i za ono {to je dobro za njega pripremi,

20.

i pravi put mu dostupnim u~ini,

21.

zatim mu `ivot oduzme i u~ini da bude sahranjen,

22.

i poslije }e ga, kada On bude htio, o`ivjeti.

23.

Uistinu! On jo{ nije ispunio ono {to mu je On naredio!

24.

Neka ~ovjek pogleda u hranu svoju;

25.

Mi obilno ki{u prolivamo,

26.

zatim zemlju pukotinama rasijecamo

27.

i ~inimo da iz nje `ito izrasta

28.

i gro`|e i povr}e,

29.

i masline i palme,

30.

i ba{~e guste,

31.

i vo}e i pi}a,

32.

na u`ivanje vama i stoci va{oj.

33.

A kada do|e glas zaglu{uju}i

34.

na dan kada }e ~ovjek od brata svoga pobje}i

35.

i od majke svoje i od oca svoga

36.

i od druge svoje i od sinova svojih, –

37.

toga Dana }e se svaki ~ovjek samo o sebi brinuti

38.

neka lica bi}e toga Dana blistava,

39.

nasmijana, radosna,

40.

a na nekim licima toga Dana bi}e pra{ina,

41.

tama }e ih prekrivati,

42.

to }e nevjernici razvratnici biti.