70. Ал магъааридж – Атлауучла

1.

Биреулен тюшер азабны юсюнден сорду (ышанмай),

2.

Ол, къуру кяфырлагъа келлик. Аны тыяллыкъ джокъду.

3.

(Аны келлиги) атлауучла иеси болгъан Аллахданды, (хар нени орнуна салгъан).

4.

Ары мёлекле да, Рух да (Джабраил) элли минг джыллыкъ джолну, бир кюннге
чыгъадыла.

5.

(Мухаммад), сен ариу сабырлыкъ этиб тур,

6.

ишексиз, ала аны бир узакъгъа санайдыла,

7.

Биз а аны джууукъгъа кёребиз.

8.

Кёк эриген джезге ушаш (багъыр бетли) болгъан кюн,

9.

таула да титилген джюннге ушаш болгъан заманда (чачылыб),

10.

багъалы тенгле да, бир-бирин джокълаялмагъан кюн,

11.

ала ариу бир-бирин кёре турсала да. Сора гюнахлы адам ол кюн азабдан башын
алалса аямаз: не балаларын бериб,

12.

не юй бийчесин, не къарнашларын,

13.

не аны кесине къысхан саулай тукъумун да,

14.

неда джер юсюнде болгъан затны барын да, ала аны къутхарыр ючюн.

15.

Огъай, алай болмаз. Ишексиз, (аны орну) джаннган отду,

16.

(адамны) башындан терисин сойгъан,

17.

(хакъгъа) арт бургъан (адамны) кесине чакъыргъанны,

18.

(байлыкъны да) джыйыб бастырыб тургъанны (къызгъанчны).

19.

Ишексиз, адам улу тынчлыкъсыз джаратылды,

20.

къыйынлыкъ келсе, чыдамсыз,

21.

игилик кёрсе (рысхылы болса) тоюмсуз.

22.

Къуру намазларын къылгъанла,

23.

намазларын даим орну бла сакъ болуб оздурмай къылыучула,

24.

рысхыларындан белгили хакъны чыгъаргъанла,

25.

тилеучюге да, инджилгеннге да, (ол тилемесе да),

26.

къыямат кюнню керти этгенле,

27.

Раббийлерини азабындан къоркъуб тургъанла,

28.

ишексиз, Раббийлерини азабы уа (келмез деб) ышаннгылы тюлдю,

29.

нафсыларын амандан (зийнадан) сакълагъанла,

30.

къуру юй бийчелери бла кеслери иелик этген тиширыуладан къалгъанладан. Ишексиз,
ма ол къауум айыбдан тышындады.

31.

Ма бу ырджыдан ётгенле, ала уа чекден чыкъгъанладыла.

32.

Дагъыда аманатларына, берген сёзлерине сакъ болгъанла,

33.

шагъатлыкъларында да, таймай бирча тургъанла,

34.

намазларына сакъ болуб (кёзюуу бла) толу къылыучула,

35.

сыйлы джаннетледе боллукъла, ма аладыла.

36.

(Мухаммад), боюнларын да созуб, ол сени таба чабхан кяфырлагъа не болгъанды,

37.

джоппу-джоппу онгдан да, солдан да.

38.

Аланы хар бири да зауукълу джаннетге кийирилирине термилмеймиди сора?

39.

Огъай алай тюлдю! Биз аланы ала билген затдан (сыйсыз суу тамчыдан) джаратханбыз
да.

40.

Огъай, огъай! Кюнчыгъышла бла да, кюнбатышла бла да Мен ант этеме! Ишексиз,
Бизни къолубуздан келир

41.

аланы орунларын, аладан эсе иги адамлагъа ауушдурургъа, Бизни (ол ишде) киши
аллыбызгъа ёталмаз.

42.

(Мухаммад), сен аланы, ол алагъа сёз берилген кюннге тюбегинчи дери
сандракълана, ойнай турма къой.

43.

Сора ала, мыллыкъ атыб идолларына (табыныргъа) баргъанча, гузаба къабырларындан
туруб чыкъгъан кюн,

44.

кёзлери сюзюлюб, юслерин сыйсызлыкъ басыб. Алагъа сёз берилген а, ма ол кюндю.