10. Юнус

1.

Алиф.
лаам. ра. (быланы магъаналарын Аллах биледи). Бу аятла – акъыл юретген китабны
аятларыдыла.

2.

Биз уахъю
этиб: “Ауаз айтыб адамланы къоркъут деб, ийнаннганлагъа да, Иелерини джанында,
алагъа керти ашхы затла хазырланыб тургъаныны сюйюмчюсюн да айт”, – деб, аланы
кеслеринден биреуню джибергенибиз, адамлагъа сейирми кёрюндю сора? Аладан
кяфырла: “Ишексиз, бу ачыкъ хыйнычыды”, – дедиле.

3.

Ишексиз,
сизни Раббигиз кёклени, джерни алты кюннге джаратхан, сора гъаршына джарашыб
аланы оноуларын бардыргъан Аллахды. Андан эркинлик болмай шафагъат эталыр киши
джокъду. Ма олду сизни Раббигиз Аллах. Къуру Анга къуллукъ этигиз. Аны бир
эсгералмаймысыз сора?

4.

Сизни
барынгы да къайытырыгъыз Аны аллынады. Ол а Аллахны бериб тургъан хакъ сёзюдю.
Ол джаратыуну биринчи кере да башлайды, артда (ёлгенден сора дунияда хар затны
да: адам, джаныуар, битим д.а.к.) ызына да къайытарады, ийман салыб, ашхы
къуллукъла этиб тургъанлагъа тюзлюк бла джал берир ючюн. Ийнанмагъанлагъа да
къайнагъан суудан ичгиле да, термилтген азаб да хазырланыбды, ала кяфыр
болгъанлары ючюн.

5.

Кюнню
джарытырча, айны да джылтырарча къурагъан ким эсе, Аллах – Олду. (Кюн джаныб
кеси – кесинден джарытады, ай а, аннга кюн тийиб андан джылтырайды. Аят аны
ачыкълайды. Учёныйле ол затха джетишиб, алай болгъанын бегитедиле). Сиз джылланы
санын билиб, санау бардырыр ючюн, айгъа талай орунла да буюргъан, къуру хакълыкъ
бла, ма аланы барын да джаратхан – Аллахды. Ангыларыкъ къауумгъа, Ол аятларын ма
былай джарашдырыб, ачыкълайды.

6.

Ишексиз,
кечени, кюнню ауушунууунда да, Аллах кёкледе, джерде джаратхан затлада да
Аллахдан къоркъгъан къауумгъа ойлашыргъа сейир зат барды.

7.

Ишексиз,
Бизни бла тюбешиуге да ийнанмай, дуния джашаугъа разы болуб, джюреклери аны бла
рахатланыб, Бизни аятларыбызны да сан этмей тургъанланы,

8.

аланы барыр
орунлары от боллукъ къауумдула, ала кеслери этген ишлери ючюн.

9.

Ишексиз,
ийман салыб, ашхы къуллукъла да этиб тургъанланы уа, аланы ийманлары себебли,
Раббийлери тюз джолгъа салады, тюбю бла таза суула баргъан, зауукъланнган
джаннетлени джолуна тюзетеди.

10.

Аланы анда
айтыулары: “Эй, Аллах, Сен тазаса!” – саламлашыулары да: “Салам!”, (бир –
бирлерине, къуру игилик теджеу) ахыр сёзлери да – “Дунияланы Иеси Аллаха
махтаула!” – деб, къуру алай болур. (Къуллукъ этиу а анда джокъду).

11.

Адамла
игиликге ашыкъгъанча, Аллах терсликлери ючюн алагъа азаб берирге ашыкъса, аланы
аджаллары бек терк джетер эди. Алай а, Бизни бла тюбешиуге иги ышанмагъанланы,
Биз терс джолда сылхырлача, теренден тереннге барма къоябыз.

12.

Адамгъа бир
заран келсе, къабыргъасында да, олтуруб да, ёретин да Бизге тилек салады. Сора
Биз аны къыйынлыгъын ачсакъ а, ол къыйынлыгъына Бизден джукъ тилемеген кибик
болуб къалады. Ол зырафына ишлегенлени этген ишлери, алагъа ма алай ариу
кёрюнеди.

13.

Сизге дери
да, зулмучула болгъанлары ючюн, Биз кёб тёлюлени тюб этдик. Алагъа ачыкъ далилле
бла келечиле келиб, ала да ол келечилеге ийнанмагъанлары ючюн. Ассы къауумгъа
Бизни джал бериуюбюз а, ма алайды.

14.

Андан сора,
сынаб къарар ючюн, Биз сизни да джер юсюнде аланы орунларына иеле этген эдик.

15.

Алагъа Бизни
ачыкъ аятларыбыз окъулгъан заманда, ол Бизни бла тюбешиуге ийнанмагъанла: “Бизге
мындан башха бир Къуран келтир, не аны ауушдур”, – дедиле. Сен алагъа: “Меннге
кеси джанымдан аны ауушдурургъа болмаз. Мен, къуру Аллахдан меннге ачылгъан
буйрукъну ызындан барама. Мен Аллахха ассы болсам (буйрукъну бузсам), ишексиз,
Уллу Кюнню азабындан къоркъама”, – де.

16.

Сен алагъа:
“Аллах кеси тыйыншлы кёрмесе, мен аны сизге окъумаз эдим, Ол (Аллах) аны сизге
билдирген да этмез эди. Мен сизни ичигизде, эндиге дери (Аллахдан буйрукъ
болгъунчу) сизге аллай джукъ айтмай, къаллай бир джашадым, Анга бир сагъыш
эталмаймысыз сора?” – де.

17.

Кеси
джанындан Аллахха ётюрюклени чыгъаргъандан, неда Аны аятларын ётюрюкге
санагъандан бек зулмучу бармыды сора? Ишексиз, ассыла уа насыблы болмазла.

18.

Ала Бир
Аллахны къоюб, алагъа не заран, не хайыр эталмагъан затлагъа табынадыла да,
сора: “Ма была Аллах аллында бизге шафагъат этерле”, – дейдиле. Сен алагъа:
“Сора сиз Аллахха, кёкледе, джерде да Ол билмеген затны хапарынмы айтасыз?” –
де. Ол а ала Анга берген сыфатладан бек тазады, Мийикди.

19.

Аллында
адамла, къуру бир уммет (бир дин) болгъандыла, артда тартыш болуб бёлюндюле,
(Аллахдан келгеннге сыйынмай). Ауалда Аллахынгы айтхан сёзю (буйругъу) болмаса,
ала араларында тартышыб тургъанлары ючюн, алагъа Аллахны оноуу тыныб къалыр эди.
(Алай а Аллах сюдню къыямат кюннге къояды).

20.

Мушрикле
дагъыда: Анга (Мухаммадха) Раббисинден бир сейир зат тюшген болса эди”, –
дедиле. (Ала къараб тургъанлай, Муссаны таягъыча, неда Салихни тюесича). Сен
алагъа: “Ташала бары да, къуру Бир Аллахныкъыды. Сиз да ашыкъмай сакълаб
туругъуз, мен да сизни бла тенг сакълаб турайым, ишексиз, (сора кёрюбюз артын)”,
– де.

21.

Биз
адамлагъа (сынаб) къыйынлыкъдан сора рахматыбызны чайнатсакъ, сора ала бери
айланыб, Бизни аятларыбызгъа хыйлала къуруб башладыла. Сен алагъа: “Хыйла этиуде
уа сизден эсе Аллах дженгилирекди”, – де. Ишексиз, Бизни келечилерибиз
(мёлеклерибиз) сизни хыйлагъызны джазыб турадыла.

22.

Сизни джерде
да, тенгизде да джюрютген ким эсе, Аллах – Олду. Сора ала кемеде заманда,
артындан кючлю джел уруб аны джюрютсе уа, анга къууанадыла. Алай болмай, къаты
джел уруб, кемени тёрт джанындан толкъунла келиб, ала къуршаланыб таргъа
тыйылсала уа (къоркъсала), сора Бир Аллахха тилек саладыла, ийманларын таза эте,
(ширкни къоюб, керти Аллаха бурулуб): “Сен бизни мындан бир къутхарсанг, сеннге
шукурла этген къауумдан болур эдик”, – деб, сёз бередиле.

23.

Сора Ол
аланы къутхарса, (къарасанг) хакъсыз ала джерде уа кеслери джанларындан бир
затланы (идолла) чыгъарыб турурла. Эй, адам улу! Ол сиз кеси джаныгъыздан
чыгъаргъанла, къуру сиз дунияда хайырланнган (булджугъан) затладыла, (ахыратда
уа) ала сизге азабдыла. Артда барынгы да къайытырыгъыз Бизгеди. Биз да сизге
этген ишлеригизни хапарын айтыб берирбиз.

24.

Дуния
джашауну ушагъаны, къуру Биз кёкден сууну тюшюрюб, ол да джер юсюнде битимге
сингиб, (ол битсе) андан адамла, хайуанла да ашаб, джер ариу болуб джасаныб,
адам улуну кёлю да: “Муну барына да ёмюрлюкге иебиз”, – деб туруб, сора анга не
кече, не кюндюз (халек этерге), Бизден бир буйрукъ келиб, сора Биз аны
тюненесинде алайда бир зат да болмагъан, орулгъан сабанча этиб къойгъан кибикди.
Биз сизге аятларыбызны ма алай джарашдырыб ангылатабыз, ойлашыб тюшюннюк
къауумгъа.

25.

Аллах а
(адамланы) саламатлыкъ арбазгъа чакъырады, Кеси ушатханын тюз джолгъа да салады.

26.

Ашхылыкъла
этгенлеге ала этгенден эсе да, артыгъы бла ашхылыкъла хазырды. Аланы бетлеринде
не бир къыйналгъан, не бир сыйсызлыкъ белги болмаз. Ала джаннет иелеридиле. Ала
анда ёмюрге турурла.

27.

Аманны
этгенлени хакълары да, къуру ала этген аман чакълы бир болур. Аланы бетлерин да
сыйсызлыкъ басар. Аланы Аллахдан сакъларгъа бир зат да табылмаз. Аланы бетлери,
къарангы кечени бир юзюгю къапланнганча болур. Ала от иелеридиле, анда ёмюрге
къалырла.

28.

Биз аланы
барын да джыйыб, бир кюн сора мушриклеге: “Сизни да, идолланы да орнугъуз
бирди”, – дербиз. Сора Биз аланы эки бёлюбюз. Идоллары алагъа: “Тюзю, сиз бизге
къуллукъ этмегенсиз.

29.

Бизни бла
сизни арабызда шагъатлыкъгъа Аллах кеси джетишеди. Сизни бизге къуллукъ
этгенигизден бизни хапарыбыз да болмады”, – дерле.

30.

Хар адам
алайда эртдеден этген затын табар. Ала уа (мушрикле керти) Иелери хакъ Аллахха
къайытарылырла. Ол ала кеслери джанларындан чыгъаргъанлары уа, аджашыб тас
болурла.

31.

Сен алагъа:
“Кёкден, джерден да сизге азыкъ берген кимди сора? Къулакъны, кёзню берген а,
кимди? Ёлгенден сауну, саудан да ёлгенни ким чыгъарады сора? Хар нени да оноуун
этген а кимди сора?” – деб сор. Ала: “Аллахды”, – дерле. “Алай эсе (Аны къоюб)
башха затлагъа табыныргъа (Аллахдан) къоркъмаймысыз сора?” – де.

32.

Сизни хакъ
Аллахыгъыз Олду. Хакъны артында уа, къуру аджашмакъдан башха не барды? Къалай
зырафына кюрешесиз.

33.

Ол
пасыкъланы ийман салмазларын Раббинги сёзю, шагъатлыкъ этиб, ма алай бегитди.

34.

Сен алагъа:
“Сизни идолларыгъызны арасында бир (джукъну) джаратыб, сора артда аны ызына
къайытараллыкъ (сау эталлыкъ) бармыды сора?” – деб, сор. Сен алагъа: “Къуру
Аллахды (биринчи кере да) джаратыб, (экинчи кере) аны ызына да къайытаралгъан
(джаннгыдан джаратхан). Былай ётюрюкге уа сиз къалай алданыб турасыз?” – де.

35.

Сен алагъа:
“Сизни идолларыгъызны арасында (ауаз айтыб) хакъгъа тюзетген бармыды?” – деб,
сор. Сора алагъа: “Къуру Аллахды хакъгъа тюзетирик. Ызындан барыргъа, Ол хакъгъа
тюзетгенми тыйыншлыракъды, огъесе кишини да тюзетелмеген, кеси тюзетиллик болуб
тургъанмы тыйыншлыракъды сора? Не болгъанды сизге, къаллай оноу этесиз?” – деб,
сор.

36.

Аланы кёбюсю
(далилсиз) оюмларыны ызындан барадыла. Аланы оюмлары уа, хакъдан джукъну да
кетералмаз. Аланы не этгенлерин а Аллах бек иги билибди.

37.

Бу Къуран
Аллахсыз кеси аллына чыгъарылгъан зат тюлдю, ол аннга (Къураннга) дери, келген
китабланы бегите келди. Ол да гъаламланы Иесинден келген, (хакъны бадилни)
ачыкълай келген китаб болгъанына, ишеклик джокъду.

38.

Неда
мушрикле: “(Мухаммад) Къуранны кеси джарашдырдымы?” – дейдиле. Сен алагъа: “Алай
эсе, сиз да аныча бир суура джарашдырыгъыз, Аллахдан башхаланы барын да,
чакъырыгъыз (болушлукъгъа)”, – де.

39.

Огъай, алай
тюлдю, ала не билимлери (акъыллары) джетишалмагъан, неда андан бир хапарлары да
болмагъан затны, ётюрюк этерге кюрешедиле. Бурун, алагъа дериле да алача алай
ётюрюк этген эдиле. Сен ол ассыланы артлары уа къалай болгъанына бир къарачы.

40.

Аладан аннга
(Къураннга), ийнаннганла да бардыла, аладан аннга ийнанмагъанла да бардыла. Сени
Раббинг а бузукъчуланы бек иги билибди.

41.

Ала сени
ётюрюк этселе, сен алагъа: “Мени этгеним меннге, сизни этгенигиз да сизге, сиз
мен этгенден кенгсиз, мен да сиз этгенден кенгме”, – де.

42.

Аладан
сеннге тынгылаб тургъанла да бардыла, алай а сен бир зат да ангыламагъан
сангыраугъа джукъ эшитдиралырмыса сора?

43.

Аладан
сеннге къараб тургъанла да бардыла. Алай а сен джукъ кёрмеген сокъурну тюз
джолгъа тюзеталырмыса сора?

44.

Не аз да
Аллах адамлагъа артыкълыкъ этмейди, алай а ала кеслери – кеслерине артыкълыкъ
этедиле.

45.

Сора Аллах
аланы (мушриклени) аллына джыйгъан кюн, аланы (дуния джашаулары) кюнню, къуру
бир кесегича кёрюнюб, аны бир – бирлерине айтышыб танышырла. Аллах бла тюбешиуню
ётюрюкге санагъанла джарлы болдула, тюз джолгъа тюзелалмадыла.

46.

(Мухаммад),
Биз алагъа (къыйынлыкъ джиберирге) берген сёзюбюзню сеннге не бир бёлегин
кёгюзттмей къоймазбыз, неда Биз сени (ёлюм бериб) къоратыб, (джаннетде) тамам
рахат этербиз. Аланы уа (ахыры) къайытыб келирлери Бизгеди. Аланы этген ишлерине
уа Аллах кеси шагъатды.

47.

Хар умметге
да кесинден кесине келечи болуб турду. Сора ол келечи алагъа келген заманда,
аланы ишлери артыкълыкъ болмай, тюзлюк бла тынар.

48.

Сора ала
(мушрикле) алагъа: “Сиз керти айта эсегиз, ол берген сёзюгюз къачан боллукъду?”
– дедиле.

49.

Алагъа
джууабха: “Къуру Аллах ушатхан болмаса, мени кеси – кесиме да не заран, не хайыр
этер мадарым джокъду. Хар умметни да болджалы барды. Сора ол болджал джетсе, бир
сагъатны да не артха, не алгъа болмаз”, – де.

50.

Мухаммад),
сен алагъа: “Аны азабы сизге не кече, не кюндюз келсе, сиз къалай дейсиз сора?
Ол ассы къауум а, аны нек ашыкъдырады? –

51.

(Къайдам),
ол (Аллахны азабы) сизге тюшгенден сора да ийнанырмысыз сиз анга?” – деб айт. Ол
сагъатда уа алагъа: “Энди уа ийнанамысыз, сиз аны ашыкъдыра эдигиз да?” – деб,
айтылыр.

52.

Андан сора
ол зулмучулагъа айтылыр: “Чегигиз ёмюрлюк азабны. (Бюгюн) сизге этмеген затыгъыз
бла джал берилдими сора?” – деб.

53.

Ала сенден:
“Ол кертимиди сора?” – деб, хапар излерле. Сен алагъа: “Хоу, игитда, мени
джаратхан Аллах бла ант этеме, ишексиз, ол керти хапарды, сиз андан къутулур
къарыуугъуз джокъду”, – де.

54.

Къыямат кюн
ассы адам, джер юсюнде бютеу байлыкъ аныкъы болса, джанын сатыб алыр ючюн, аны
барын да берир эди. Алай а ала (мушриклени башчылары) джаханим азабны кёрселе
сокъураннганларын ичлеринде джашырыргъа кюреширле. Сора алагъа не аз да терслик
болмай, тюз сюд этилир.

55.

Сора,
ишексиз, кёкледе, джерде да болгъан зат бары да Аллахныкъы тюлмюдю? Ишексиз,
Аллахны берген сёзю уа хакъ тюлмюдю сора? Алай а адамланы кёбюсю аны билмейдиле.

56.

Ол джан
салыб да тирилтеди, джанны алыб да ёлтюреди. Сизни барынгы да къайытырыгъыз
Аллаххады.

57.

Эй, адам
улу! Иегизден сизге джюреклеригизге дарман, муъминлеге тюз джол, эм да рахмат
болгъан ауаз келди (Къуран).

58.

Сен алагъа:
“(Къууанырыкъла), къуру Аллахны чомартлыгъы бла (Къуран бла), Аны рахматы бла
къууансынла!”, – деб, айт. Ала (къууаныб) джыйыб кюрешген байлыкъдан эсе, алагъа
ол хайырлыды.

59.

Сен алагъа:
“Не дейсиз, Аллах сизге берген рысхыгъа (кеси акъылыгъыз бла) бир бёлегине
“харам” деб, бир бёлегине “халал” дерге сизге Аллахмы эркинлик бергенди, огъесе,
кеси джаныгъыздан Аллахха ётюрюкленими чыгъарасыз сора?” – деб, сор.

60.

Аллахха
ётюрюклени айтханла, ала къыямат кюн не айтырла экен?! Ишексиз, Аллах а адам
улугъа бек чомартды. Алай а аланы кёбюсю (аны ючюн) шукур эте билмейди.

61.

Сиз бир
затха эсигиз кетиб кюрешген заманда, Биз анга туура болуб кёрюб турмай, сиз не
бир иш этмейсиз, не Къурандан бир джукъ окъумайсыз, неда бир къуллукъ этмейсиз.
Джер юсюнде (букъучукъ) тенгли бир зат да, ариу андан гитче, уллу болса да, не
кёкледе, не джерде Раббингден таша тюлдю. Аны буйрукъ китабында ачыкъ болмагъан
джукъ да джокъду.

62.

Сора,
ишексиз, не бир къоркъуу, не бир мыдахлыкъ кёрмезликле, Аллахны шохха
сайлагъанла тюлмюдюле?

63.

Анга
ийнаныб, Андан къоркъуб тургъанлагъа,

64.

бу дунияда
да, ахыратда да сюйюмчю. Аллахны айтханына уа тюрлениу джокъду. Ол а бек уллу
насыбды.

65.

Аланы терс
сёзлери ючюн сен мыдах болма, (джюрегинги къыйнама), ишексиз, сый бары да
Аллахныкъыды. Ол нени да эшитиучюдю, билиучюдю.

66.

Ишексиз,
кёкледе, джерде бар затла бары да Аллахныкъы тюлмюдю сора? Ол Аллахны къоюб,
Аннга тенгле къураб, алагъа къуллукъ этиб, аланы ызларындан баргъанла, ала,
къуру оюмларына таяннганладыла, къуру кеслери акъыллары бла баргъанладыла.

67.

Аллах деген;
кечени сиз анда тынчайыр ючюн, кюндюзню да сиз кёрюр ючюн, (джашау этер ючюн)
джаратхан. Ишексиз, эшиталгъаннга ол затда ойлашыргъа сейир зат барды.

68.

Ала: “Аллах
кесине джаш къурады”, – дейдиле. Ол затдан а Аллах тазады. Ол байды (кереклиси
джокъду). Кёкледе, джерде бар затла бары да Аныкъыды. Сизни уа бу айтхан
сёзюгюзге бир тюрлю бир бегимигиз бармыды сора? Огъесе, Аллахха хапарыгъыз
болмагъан затнымы айтасыз?

69.

Сен алагъа:
“Аллахха кеси джанындан ётюрюкню айтханла уа онгмазла”, – де.

70.

Ала бу
дунияда бир кесек зауукъланырла, сора аланы келирлери уа Бизгеди. Сора кяфыр
болгъанлары ючюн, Биз алагъа къаты азаб чекдирирбиз.

71.

Сен алагъа,
Нух къауумуна: “Эй, халкъым! Мени (арагъызда тургъан) орнум да, Аллахны аятларын
эсгертгеним да сизге ауур тие эсе, мен Аллахха таянама. Сиз а идолларыгъызны да
джыйыб (меннге къаршчы) оноулашыгъыз. Оноуугъузну да джашырмай ачыкъ огъуна
этигиз. Меннге этер сюдюгюзню къарамай этигиз.

72.

Сиз менден
джанлай эсегиз а, мен сизден бир хакъмы излейме сора? Къуру Аллахдан болмаса,
меннге башхадан джал кереклим джокъду. Меннге: “Аллахха берилгенледен болургъа
буйрукъ болду”, – деб, айтхан кёзюуню хапарын окъу.

73.

Сора ала
Нухну ётюрюкчюге санагъан эдиле. Биз аны да, аны нёгерлерин да кемеде къутхарыб,
быланы аланы орунларына ие этген эдик. Бизни аятларыбызны ётюрюкге санагъанланы
уа, суугъа батдыргъан эдик. Сора ол ауазны алмагъан къауумну арты къалай
болгъанына, бир иги къарачы сен.

74.

Андан
(Нухдан) сора да Биз хар кимни халкъындан кесине келечиле джиберген эдик. Ала да
(ойлашдырырлай) алагъа ачыкъ белгиле бла келген эдиле. Алай а ала эртдеден (ата
– бабаларындан) ётюрюкге саналыб келген затха ийнанмадыла (бир Аллахха). Чекден
чыкъгъанланы джюреклерине Биз ма алай мухур басабыз.

75.

Андан сора
да, Биз Фыргъаууннга да, аны халкъына да Мусса бла Харунну ачыкъ аятларыбыз бла
джиберген эдик. Уллу кёллюлюк тутуб, ала да ассы къауумдан болгъан эдиле.

76.

Бизден
алагъа хакъ зат келгенинде: “Ишексиз, бу ачыкъ кёзбауду”, – дедиле.

77.

Мусса
алагъа: “Сизге хакъ келгенинде, сиз а: “Бу кёзбау болурму?” – деб, сорасыз.
Кёзбаучула уа – онгмайдыла”, – деди.

78.

Ала да
Муссагъа: “Сен, джер юсюнде экинге да уллулукъ излеб, ата бабабыз баргъан
джолдан бизни терсейтиргеми келгенсе? Биз сизни экинге да ийнанмайбыз”, –
дедиле.

79.

Сора
Фыргъауун адамларына: “Уста кёзбаучу болуб джукъ къоймай джыйыб, меннге
келтиригиз”, – деди.

80.

Сора кёзбаучула бары да
келгенлеринде, Мусса алагъа: “Ол атар затларыгъызны атыгъыз энди”, – деди.
(Джыджымла, таякъла).

81.

Ала аланы атханларында, Мусса алагъа:
“Сизни бу этген затыгъыз, сёзсюз, кёзбауду. Ишексиз, Аллах а аны бузар. Аллах
бузукъчуланы ишлерин джараулу этмейди.

82.

Ассы къауум эрши кёрсе да, Аллах
айтхан затын керти этмей къоймайды”, – деди.

83.

Къуру аны джаш тёлюсюнден бир бёлек
адам болмаса, Фыргъауун бла аны башчыларындан къоркъгъандан, бир къыйынлыкъ
саладыла деб, Муссагъа хазна киши ийнанмады. Ишексиз, Фыргъауун джер юсюнде
уллулукъ излеген эди. Ишексиз, ол чекден чыкъгъан эди.

84.

Сора Мусса: “Эй, халкъым! Сиз Аллахха
ийнана эсегиз, Анга таяныб тохтагъыз, сиз керти муслиман эсегиз”, – деди.

85.

Ала да: “Биз Аллахха таяндыкъ, эй,
Раббибиз! Бизни бу ассы къауумгъа сынамгъа салма.

86.

Бизни бу кяфыр къауумну
артыкълыгъындан рахматынг бла Сен къутхар”, – дедиле.

87.

Сора Биз Муссагъа да, къарнашына да:
“Экинг да Мисирде къауумугъузгъа мекямла ишлегиз, ала Аллахха къуллукъ этген
джерле болсунла, анда намазыгъызны да къылыгъыз, сен а (Мусса) ийнаннганланы,
сюйюмчю айтыб, къууандыр”, – деб, анга уахъю этген эдик.

88.

Сора Мусса: “Эй, Иебиз! Ишексиз, бу
дунияда Сен Фыргъаууннга да, аны бий къауумуна да джасанмакъ да, байлыкъ да
бердинг. Эй, Иебиз! Ала уа нелляй бир адамны джолунгдан аджашдырдыла. Эй, Иебиз!
Аланы рысхыларын Сен тюб эт, джюреклерин да къатдыр. Ала бир къаты азабны
кёрмейин ийнанмазла”, – деди .

89.

Аллах да алагъа: “Экинги тилегигиз да къабыл
болду”, – деб, хапар берди. Энди сиз (буйрукъда) тюз туругъуз. Ол джукъ
ангыламагъан къауумну ызындан, чыртда бармагъыз!

90.

Бану Исраиллени Биз тенгизни джарыб ётдюрген
эдик. Душман болуб Фыргъауун да, аны аскери да хыршыланыб, аланы ызларындан
къуугъан эдиле. Сора ол суугъа батыб тебрегенинде: “Бану Исраилле ийнаннган
Аллахдан башха табыныр джукъ болмагъанына ийнандым, Анга берилдим”, – деди.

91.

Анга Аллах да: “Эндими (бата тебрегенингде)
ийман саласа сора, ары дери бузукъчу болуб туруб?

92.

Ма бюгюн, энди артда келликлеге оюм болур
ючюн, Биз сени тёнгегинги (суудан тышына) къутхарабыз”, – деди. Алай а, ишексиз,
адамланы кёбюсю Бизни аятларыбызны сан этмейди. (Барыб кёрюрге излегеннге,
Фыргъауунну тёнгеги табылыб, бусагъатда Египетде Каирде музейде салыныбды).

93.

Артда Биз Бану Исраиллени берекетли (бай)
джерге орнатхан эдик. Алайда алагъа кёб ашхылыкъла да берген эдик. Аллахдан
билим (китаб) келгинчи дери, алада тартыш джокъ эди. Ишексиз, Раббинг къыямат
кюн, ала тартышыб тургъан затха араларында сюд этер.

94.

(Мухаммад), Биз сеннге тюшюрген затха
джюрегинг ишекли бола эсе, сеннге дери келген китабны окъугъанлагъа сор.
Раббингден сеннге хакъ зат келгенди. Чыртда тентек болма. (Ала анда Мухаммадны
келирин окъуб, билиб тургъандыла).

95.

Чыртда Аллахны аятларын ётюрюкге санаучуладан
да болма, алай болсанг джарлы къауумдан болурса.

96.

Ишексиз, Аллахны буйрукъ сёзю бегиб бошагъан
къауум ийнанмаз,

97.

алагъа не тукъум сейир аят келсе да, ала
къаты азабны (джаханимни) кёргюнчю дери.

98.

Джер юсюнде (азаб келирден алгъа) ийман
салыб, (Аллахха къайытыб), ийманлары алагъа хайыр берген, бир да къуруса да, бир
эл болса уа, джангыз Юнюсню халкъы болмаса. Аны халкъы ийманнга къайытханында
уа, Биз аланы сыйсыз этерик къыйынлыкъны, аладан алгъан эдик. Бир болджалгъа
дери аланы дунияда хайырланыргъа къойгъан эдик.

99.

Ол (Аллах) сюйсе, джер юсюнде миллет бары да
ийман салыр эди. (Мухаммад), сен адамланы ийманнга зор бламы келтирирсе сора?

100.

Аллахдан эркинлик болмай, бир адам ийман
салалмаз. Аллай кир (азабны) уа Ол, къуру акъылсызлагъа этеди.

101.

Сен алагъа: “Кёкледе, джерде бар затлагъа
къарагъыз (аланы ким къурагъанына ойлашыгъыз)”, – де. Алай а ол ийман келтирирге
сюймеген къауумгъа не бу аятла, не ауаз джукъ хайыр бермезле.

102.

Была да, сора алагъа дери келиб кетген
къауумгъа келген кюнню келиринми сакълайдыла? Сен алагъа: “Сиз да сакълагъыз,
ишексиз, мен да сизни бла тенг сакълаб турайым”, – де.

103.

Сора Биз а келечилерибизни да, ала бла бирге
ийнаннганланы да къутхаргъан эдик. Ма алай муъминлени къутхарыргъа Бизни
хакъыбызды.

104.

Сен алагъа: “Эй, адам улу! Сиз мени диниме
ишеклик келтире эсегиз, Аллахдан ёзге, ол сиз табыннган затлагъа, мен
табыналлыкъ тюлме. Мен къуру ол сизни джаныгъызны алгъан Аллахха къуллукъ этеме.
Меннге уа, къуру ийнаннган къауумдан болургъа буюрулгъанды.

105.

106.

Сен джюзюнгю да “Ханиф” диннге бур,
мушрикледен а чыртда болма.

107.

Бир Аллахдан ёзге, сеннге не хайыр
бералмагъан, не заран эталмагъан аллахлагъа табынма. Алай этсенг а, ишексиз, сен
зулмучуладан болурса деб, буюрулгъанды меннге”, – де.

108.

(Мухаммад), сеннге Аллахдан бир зиян джетсе,
Аллах кеси болмаса, аны ачарыкъ джокъду. Ол къулларындан кимге сюйсе, анга
береди зиян. Ол бек кечиучюдю, рахматлыды.

109.

Сен алагъа: “Эй, адамла! Сизни джаратхан
Иегизден сизге хакъ зат келди. Ким (къабыл этиб) тюз джолгъа тюзелсе, ол джаны
ючюндю, (къабыл этмей) ким аджашса, ол да кесине азабха аджашады. Мен а сизни
бойнума алыучу тюлме”, – де. Ол Аллахдан сеннге ачылгъанны ызындан бар. Аллах
хукму этгинчи дери тёз. Ол, а бек ашхы хукму этиучюдю.