94. Inshirah

1.

A nuk ta hapëm ne gjoksin tënd?

2.

Dhe Ne hoqëm prej teje barrën tënde,

3.

E cila shtypte shpinën tënde.

4.

Dhe Ne, ta ngritëm lartë famën tënde?

5.

E, pa dyshim se pas vështirësisë është lehtësimi.

6.

Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi.

7.

E kur ta kryesh (obligimin), atëbotë mundohu me adhurim (All-llahut).

8.

Dhe, vetëm te Zoti yt përqëndro synimin!