85. Buruxh

1.

Pasha qiellin me plot yje,

2.

Pasha ditën e premtuar,

3.

Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet!

4.

Mallkuar qofshin ata të zotët e hendeqeve,

5.

Të zjarrit më plot lëndë djegëse,

6.

Kur ata rrinin ulur rreth tij,

7.

Dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët.

8.

E nuk patën pse t’i urrejë, përveç që e besuan All-llahun, ngadhënjyesin, të lavdëruarin,

9.

Të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës;, e All-llahu është dëshmitar i çdo sendi.

10.

Është i sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtaret dhe nuk u penduan; ata kanë dënimin e Xhehennemit dhe dënimin e djegies.

11.

Ata që besuan dhe bënë vepra të mira, ata kanë Xhennete nën të cilët burojnë lumenj. e ai është suksesi më i madh.

12.

Është e vërtetë se goditja e Zotit tënd është e fortë.

13.

Në të vërtetë, Ai është që e fillon (krijimin) dhe e rikthen.

14.

Ai është që falë mëkatet, është i dashur.

15.

Është i zoti i Arshit, të madhëruar!

16.

E punon atë që dëshiron.

17.

A të ka ardhur ty lajmi i ushtrive,

18.

Të faraonit dhe të Thmeudit?

19.

Por, këta që mohuan (idhujtarët), vazhdojnë me gënjeshtër.

20.

Po All-llahu ata i ka rrethuar (nuk mund t’i shpëtojnë)!

21.

Përkundrazi, (ata që gënjejnë), ai është Kur’an i famshëm.

22.

Në një pllakë të ruajtur mirë (në Levhi Mahfudhë).