71. Nuh

1.

Ne e dërguam Nuhun e populli i vet (dhe i thamë): Tërhiqja vërejtjen popullit tënd para se ata tigodasë dënimi i rëndë!

2.

Ai tha: O populli im, unë jam i dëruar te ju, jam i qartë.

3.

Adhuronie All-llahun, kini frikë prej Tij dhe mua më dëgjoni.

4.

Ai u falë juve nga mëkatet tuaja dhe ua vazhdon jetën deri në një afat të caktuar (pa u dënuar), e kur të vijë afati i caktuar prej All-llahut, ai nuk shtyhet për më vonë, nëse jeni që e dini.

5.

Ai tha: O Zoti im, unë e thirra popullin tim natën e ditën.

6.

Por thirrja ime vetëm ua shtoi ikjen.

7.

Dhe sa herë që unë i thirritja ata për tu falur Ti mëkatet, ata i vënin gishtat e tyre në veshë dhe e mbulonin kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin në atë të tyren me një mendjemadhësi të fortë.

8.

Pastaj, unë i kam thirrur ata haptazi.

9.

Pastaj unë thirrjen ua drejtoja atyre haptazi, e shumë herë edhe fshehurazi”.

10.

Unë u thashë: Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë;

11.

Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk,

12.

Ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.

13.

çështë me ju që All-llahut nuk i shprehni madhërinë që e meriton?

14.

Kur Ai ju krijoi në disa etapa.

15.

A nuk e keni parë se si All-llahu krijoi shtatë palë qiej (në kate).

16.

Dhe në ta hënën e bëri dritë, diellin e bëri ndriçues.

17.

Dhe All-llahu u shpiku juve prej tokës si bimë.

18.

Pastaj ju kthen në të pa dyshim ju nxjerr sërish.

19.

All-llahu juve ua bëri tokën të sheshtë.

20.

Që nëpër të të ecni rrugëve të gjera.

21.

Nuhu tha: Zoti im, ata më kundërshtuan, ata shkuan pas atyre (pasanikëve), të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre vetëm ua shtuan dëshpërimin.

22.

Dhe ata (pasanikët) u kurdisën atyre kurthe shumë të mëdha.

23.

Dhe u thanë: Mos braktisni zotat tuaj kurrsesi, mos braktisni Vedda-në, as Suvva-në, e Jeguth-in, Jeukë-n e Nesre-n.

24.

Dhe ata i bënë të humbur shumë sish, e Ti zullumqarëve mos u jep tjetër, por vetëm humbje.

25.

Për shkak të mëkateve të tyre ata u përmbytën dhe menjëherë u futën në zjarr dhe ata, përveç All-llahut, nuk gjetën ndihmëtarë.

26.

E Nuhu tha: O Zoti im, mos lë mbi tokë asnjë nga jobesimtarët!

27.

Sepse, nëse Ti i lë ata, robërit Tu do ti humbin dhe prej tyre nuk lind tjetër, vetëm të prishur e jobesimtarë.

28.

Zoti im, më falë mua dhe prindërit e mi, dhe ata që hynë në shtëpinë time, duke qenë besimtarë. edhe besimtarët e besimtaret, ndërsa jobesimtarëve mos u shto tjetër, vetëm dëshpërim.