1. Fatiha

1.

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

2.

Falënderimi i takon All-llahut , Zotit të botërave!

3.

Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

4.

Sunduesit të ditës së Gjykimit!

5.

Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

6.

Udhëzona në rrugën e drejtë!

7.

Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në tëatyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur!