Thailand version

Quran

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

1.

อัลฟาติหะฮ์

2.

อัล-บะก่อเราะฮ์

3.

อาละอิมรอน

4.

อัน-นิซาอ์

5.

อัล-มาอิดะฮ์

6.

อัล-อันอาม

7.

อัล-อะอ์รอฟ

8.

อัล-อัมฟาล

9.

อัต-เตาบะฮ์

10.

ยูนุส

11.

ฮูด

12.

ยูซุฟ

13.

อัรเราะอ์ด

14.

อิบรอฮีม

15.

อัลฮิจร์

16.

อันนะห์ลฺ

17.

อัลอิสรออ์

18.

อัลกะฮ์ฟ

19.

มัรยัม

20.

ฏอฮา

21.

อัลอัมบิยาอ

22.

อัลฮัจย์

23.

อัลมุอ์มินูน

24.

อันนูร์

25.

อัลฟุรกอน

26.

อัชชุอะรออ์

27.

อันนัมล์

28.

อัลเกาะศ็อศ

29.

อัลอังกะบูต

30.

อัรรูม

31.

ลุกมาน

32.

อัซซัจญดะฮ์

33.

อัลอะห์ซาบ

34.

สะบะอ์

35.

ฟาฏิร

36.

ยาซีน

37.

อัศศ็อฟฟาต

38.

ศอด

39.

อัซซุมัร

40.

ฆอฟิร

41.

ฟุศศิลัต

42.

อัซซูรอ

43.

อัซซุครุฟ

44.

อัดดุคอน

45.

อัลญาซียะอ์

46.

อัลอะฮ์ก็อฟ

47.

มุฮัมมัด

48.

อัลฟัตฮ์

49.

อัลหุญร๊อต

50.

ก็อฟ

51.

อัซซาริยาต

52.

อัฎฏูร

53.

อันนัจม์

54.

อัลเกาะมัร

55.

อัรรอห์มาน

56.

อัลวากิอะฮ์

57.

อัลหะดีด

58.

อัลมุญาดะละฮ์

59.

อัลหัซร์

60.

อัลมุมตะฮินะฮ์

61.

อัศศ็อฟ

62.

อัลญุมุอะฮ์

63.

อัลมุนาฟิกูน

64.

อัตตะฆอบุน

65.

อัฎเฎาะล๊าก

66.

อัตตะห์รีม

67.

อัลมุลกฺ

68.

อัลก้อลัม

69.

อัลหากเกาะฮ์

70.

อัลมาอาริจญ์

71.

นูห์

72.

อัลญิน

73.

อัลมุซัมมิล

74.

อัลมุดดัซซิร

75.

อัลกิยามะฮ์

76.

อัลอินซาน

77.

อัลมุรซะล้าต

78.

อันนะบะอ์

79.

อันนาซิอ๊าต

80.

อะบะซะ

81.

อัตตักวีร

82.

อัลอิมฟิฏอร

83.

อัลมุฏ็อฟฟิฟีน

84.

อัลอินชิก๊อก

85.

อัลบุรู๊จญ์

86.

อัฏฏอริก

87.

อัลอะอ์ลา

88.

อัลฆอซิยะฮ์

89.

อัลฟัจญร์

90.

อัลบะลัด

91.

อัชชัมซฺ

92.

อัลลัยล์

93.

อัฎฎุฮา

94.

อัลอินซิรอฮ์

95.

อัตตีน

96.

อัลอะลัก

97.

อัลก็อดร

98.

อัลบัยยินะฮ์

99.

อัลซัลซะละฮ์

100.

อัลอาดิยาต

101.

อัลกอริอะฮ์

102.

อัตตะกาซุร

103.

อัลอัศร์

104.

อัลฮุมะซะฮ์

105.

อัลฟีล

106.

อัลกุรอยซ์

107.

อัลมาอูน

108.

อัลเกาซัร

109.

อัลกาฟิรูน

110.

อัลนัศร์

111.

อัลมะซัด

112.

อัลอิคลาส

113.

อัลฟะลัก

114.

อันนาส