1. อัลฟาติหะฮ์


ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี

 

1.

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ ผู้ทรงเมตตา ผู้ทรงปรานี 

2.

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ ผู้ทรงอภิบาลโลกทั้งหลาย

3.

ผู้ทรงยิ่งในความเมตตา ผู้ทรงยิ่งในความกรุณา 

4.

ผู้ทรงสิทธิอำนาจในวันตอบแทน

5.

เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอนมัสการ และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือ

6.

โปรดชี้นำเราสู่แนวทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิด

7.

แนวทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา มิใช่แนวทางของพวกที่ถูกกริ้วและมิใช่ (แนวทางของ) พวกที่หลงผิด