112.
Al-Ikhlaas


Dengan menyebut nama Allah Yang MahaPemurah lagi Maha Penyayang.

 

1.

Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa,

2.

Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3.

Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan,