97.
Могъществото


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1.

Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.
(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан изцяло от
тайнството на Запазения скрижал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното
небе. Освен "Нощта на могъществото" и и "Нощта на
предопределението", "Лайлату-л-кадр" означава и "Нощта на
почитта", защото тя е израз на почит, която Всевишният Аллах
е оказал на отдадените на Него.)

2.

Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?

3.

Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.

4.

Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея - спозволението
на техния Господ - за всяка повеля.

5.

Мир е тя до началото на развиделяването.