106.
Курайш


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1.

Заради обичая на Курайш,

2.

техния обичай да пътуват и зиме, и лете,

3.

нека служат на Господа на този Дом,

4.

който им даде храна срещу глада и сигурност срещу страха!
("Обичая" може да се преведе и като "договора", тъй като Курайш
сключили договор с владетелите на съседните страни (Сирия,
Персия, Йемен, Абисиния), които осигурявали безопасност на
меканските търговски кервани през обичайните две пътувания -
зиме и лете. И още - същата дума означава и "подготовка" [за
пътуванията], и "свързване" [на зимното и лятното пътуване].)