103. Следобедът


В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

 

1.

Кълна се в следобеда -

2.

човекът е в загуба,

3.

освен онези, които вярват и вършат праведни дела, ивзаимно се
наставляват за истината, и взаимно се наставляват за
търпението.