Azerbaijan version

Quran

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə.

Ərəb dilindən tərcümə edənlər: Z. M. BünyadovV. M. Məmmədəliyev.

1.

əl-Fatihə ( Kitabı açan )

2.

əl-Bəqərə ( İnək )

3.

ali-İmran ( İmran ailəsi )

4.

ən-Nisa ( Qadınlar )

5.

əl-Maidə ( Süfrə )

6.

əl-Ən’am ( Davar )

7.

əl-Ə’raf ( Sədd )

8.

əl-Ənfal ( Qənimət )

9.

ət-Tovbə ( Tövbə )

10.

Yunus ( Yunus əleyhissəlam )

11.

Hud ( Hud əleyhissəlam )

12.

Yusuf ( Yusif əleyhissəlam )

13.

ər-Rə’d ( Göy gurultusu )

14.

İbrahim ( İbrahim əleyhissəlam )

15.

ər-Hicr ( Daşlı sahə )

16.

ən-Nəhl ( Bal arısı )

17.

əl-İsra ( Gecə vaxtı seyr )

18.

ər-Kəhf ( Mağara )

19.

Məryəm ( Məryəm əleyhissəlam )

20.

Taha ( Ta ha )

21.

əl-Ənbiya ( Peyğəmbərlər )

22.

əl-Həcc ( Həcc )

23.

əl-Mu’minun ( Mö’minlər )

24.

ən-Nur ( Nur )

25.

əl-Furqan ( Fəqləndirmə )

26.

əş-Şüəra ( Şairlər )

27.

ən-Nəml ( Qarışqalar )

28.

əl-Qəsəs ( Hekayət )

29.

əl-Ənkəbut ( Hörümçək )

30.

ər-Rum ( Rumlular )

31.

Loğman ( Loğman əleyhissəlam )

32.

əs-Səcdə ( Səcdə )

33.

əl-Əhzab ( Dəstələr )

34.

Səbə ( Səba )

35.

Fatir ( Yaradan )

36.

Yasin ( Ya sin )

37.

əs-Saffat ( Səf-Səf duranlar )

38.

Sad ( Sad )

39.

əz-Zumər ( Zümrələr )

40.

Ğafir ( Mu’min )

41.

Fussilət ( Müfəssəl izah edilmiş )

42.

əş-Şura ( Şura )

43.

əz-Zuxruf ( Qızıl bəzəklər )

44.

əd-Duxan ( Duman )

45.

əl-Casiyə ( Diz çökmüş camaat )

46.

əl-Əhqaf ( Qumsal təpələr )

47.

Muhəmməd ( Muhəmməd )

48.

əl-Fəth ( Fəth )

49.

əl-Hucurat ( Otaqlar )

50.

Qaf ( Qaf )

51.

əz-Zariyat ( Sovurub dağıdan küləklər )

52.

ət-Tur ( Dağ )

53.

ən-Nəcm ( Ulduz )

54.

əl-Qəmər ( Ay )

55.

ər-Rəhman ( Rəhmli olan Allah )

56.

əl-Vaqiə ( Vaqiə )

57.

əl-Hədid ( Dəmir )

58.

əl-Mücadələ ( Mücadilə )

59.

əl-Həşr ( Toplanma )

60.

əl-Mumtəhinə ( İmtahana çəkilən qadın )

61.

əs-Saff ( Səf )

62.

əl-Cumuə ( Cümə )

63.

əl-Munafiqun ( Münafiqlər )

64.

ət-Təğabun ( Qarşılıqlı aldanma )

65.

ət-Talaq ( Boşanma )

66.

ət-Təhrim ( Qadağan )

67.

əl-Mulk ( Mülk və ya Hakimiyyət )

68.

əl-Qələm ( Qələm )

69.

əl-Haqqə ( Haqq olan qiyamət )

70.

əl-Məaric ( Dərəcələr, yaxud Pillələr )

71.

Nuh ( Nuh əleyhissəlam )

72.

əl-Cinn ( Cinlər )

73.

əl-Muzzəmmil ( Örtünüb bürünən )

74.

əl-Muddəssir ( Bürünüb sarınan )

75.

əl-Qiyamə ( Qiyamət )

76.

əl-İnsan ( İnsan )

77.

əl-Mursəlat ( Bir-birinin ardınca göndərilənlər )

78.

ən-Nəbə ( Böyük xəbər )

79.

ən-Naziat ( Can alanlar )

80.

Əbəsə ( Qaşqabağını tökdü )

81.

ət-Təkvir ( Sarınma )

82.

əl-İnfitar ( Parçalanma )

83.

əl-Mutəffifin ( Çəkidə və ölçüdə aldadanlar )

84.

əl-İnşiqaq ( Yarılma )

85.

əl-Buruc ( Bürclər )

86.

ət-Tariq ( Gecə gələn )

87.

əl-Ə’la ( Ən uca )

88.

əl-Ğaşiyə ( Bürünən )

89.

əl-Fəcr ( Dan yeri )

90.

əl-Bələd ( Şəhər )

91.

əş-Şəms ( Günəş )

92.

əl-Leyl ( Gecə )

93.

əd-Duha ( Səhər və ya səhər işığı )

94.

əl-İnşirah ( Açma və ya genişlənmə )

95.

ət-Tin ( Əncir )

96.

əl-Ələq ( Laxtalanmış qan )

97.

əl-Qədr ( Qədr gecəsi )

98.

əl-Bəyyinə ( Açıq-aydın dəlil )

99.

əz-Zilzal ( Zəlzələ )

100.

əl-Adiyat ( Qaçan atlar )

101.

əl-Qariə ( Ürəkləri dəhşətə salan qiyamət )

102.

ət-Təkasur ( Çoxluqla öyünmə )

103.

əl-Əsr ( Axşam çağı )

104.

əl-Huməzə ( Qeybətçi )

105.

əl-Fil ( Fil )

106.

əl-Qüreyş ( Qüreyş )

107.

əl-Maun ( Zəkat )

108.

əl-Kovsər ( Kövsər )

109.

əl-Kafirun ( Kafirlər )

110.

ən-Nəsr ( Kömək )

111.

əl-Məsəd ( Alov atası )

112.

əl-İxlas ( Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər )

113.

əl-Fələq ( Sübh )

114.

ən-Nas ( İnsanlar )